QHSE Quality Health Safety Environment

<b>QHSE</b> Quality Health Safety Environment

Key facts & figures

System zarządzania QHSE certyfikowany zgodnie z
4-ma normami:

 • ISO 9001:2015 - jakość
 • ISO 14001:2015- środowisko
 • PN – N – 18001
 • OHSAS 18001:2007 - bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezwypadkowe 0 LTI
projekty dla czołowych firm z branży naftowej:

 • ExxonMobil, Lane Energy (ConocoPhillips) i Chevron w Polsce
 • Shell w Syrii
 • Wintershall, Boyd/CEP, Rhein Petroleum, GDF Suez w Niemczech
 • Eni, Cairn Energy w Indiach
 • MOL na Węgrzech
 • Winstar w Tunezji

Nagrody za wybitne wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i bezwypadkową realizację projektów sejsmicznych


System zarządzania QHSE

 • Realizacja projektów w pełnej zgodności z ustalonymi celami, oczekiwaniami i wymaganiami każdego klienta w zakresie QHSE oraz standardami HSE w branży zapewniająca bezpieczne i spokojne wykonanie prac
 • Międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanymi zagrożeniami w różnorodnych warunkach terenowych i klimatycznych, wymaganiach i wyzwaniach operacyjnych, aspektach multikulturowych
 • Nacisk na szczegółową ocenę ryzyka w zakresie HSE, właściwe zaplanowanie pracy i zarządzanie oparte na codziennym zaangażowaniu i współpracy
 • Widoczne proaktywne podejście i kultura nieustannego rozwoju:
  • Ustalanie celów i kompleksowe rozwiązania celem zmniejszenia wystąpienia ryzyka I poprawy standardów pracy
  • Angażowanie wszystkich pracowników jako że wierzymy ze bezpieczeństwo i jakość pracy zaczyna się dla każdego z nas w naszej „Misji Zero” – czyli dążeniem do bezwypadkowego miejsca pracy i doskonałości QHSE

diagram

Cel – <b>bezwypadkowe projekty</b>

Zapobieganie urazom i chorobom zawodowym jest najwyższym priorytetem codziennej pracy GT. Nasze podejście do bezpieczeństwa pracy jest wyrażone w celu: dążenie do zero zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

Cel jest osiągany poprzez:

 • Nieustanną identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka
 • Dogłębne dochodzenie powypadkowe i zdarzeń „o mało co” i wdrożenie środków zapobiegawczych
 • Odpowiednie planowanie HSE np. zakres kompetencji HSE, instrukcje pracy, zarządzanie transportem i podróżami, audyty & inspekcje, przygotowanie w zakresie działań awaryjnych
 • Świadome i bezkompromisowe wdrożenie przygotowanych planów HSE

Wierzymy, że prawdziwe przywództwo i osobiste zaangażowanie w codzienne obowiązki najwyższego kierownictwa poparte wizytami w jednostkach terenowych jest kluczem do sukcesu dla prac wolnych od zdarzeń wypadkowych.

Kluczowe dla tworzenia kultury bezpieczeństwa jest zaangażowanie wszystkich pracowników GT, wzmacniane przez:

 • Realizację kampanii Misja Zero, uwzględniającej Zasady Ratujące Życie
 • Rozwój świadomości HSE poprzez: szkolenia HSE (np. BBS) i regularne spotkanie HSE
 • Wdrażanie najnowszych narzędzi z obszaru HR i HSE: np. Program motywacyjne, system raportowania pozytywnych obserwacji, niebezpiecznych warunków I niebezpiecznych zdarzeń, konkursy HSE
 • Program Pierwszej Pomocy
 • Wielokierunkowa otwarta komunikacja: spotkania, ostrzeżenia o zagrożeniu, plakaty, ulotki informacyjne, itp.

Naszą podstawową zasadą pracy jest odpowiedzialność każdego pracownika za bezpieczeństwo własne oraz współpracowników. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Polityka STOP Work, która gwarantuje każdemu pracownikowi, również pracownikowi podwykonawcy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Zasada ratująca życie: Zatrzymaj pracę w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, interweniuj

Pracownicy Spółki wpierani są w bezpiecznym wykonywaniu pracy przez profesjonalny zespół Inspektorów ds. HSE legitymujących się bogatym doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi (studia BHP, certyfikaty NEBOSH).

Dążenie do satysfakcji klienta przez <b>wysoką jakość usług</b>

Kultura GT oparta na odpowiedzialności, profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu skutkuje zaangażowaniem pracowników w spełnianie oczekiwań klientów.

Poświęcamy specjalną uwagę bezpośredniej i skutecznej komunikacji z każdym klientem w celu zapewnienia najlepszego zrozumienia potrzeb na każdy etapie świadczenia usług przez GT. GT gromadzi informacje zwrotne od klientów i wyciąga wnioski z poprzednich projektów, aby optymalizować poziom jakości usług.

GT kładzie szczególny nacisk na szkolenia i kwalifikacje pracowników oraz jakość wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania czego dowodem są tworzone długofalowe programy szkoleniowe i plany inwestycyjne.

Warte podkreślenia jest zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie celów w obszarze jakości, czego przykładem jest tworzenie unikatowego, niedostępnego na rynku, oprogramowania z zakresu przetwarzania danych sejsmicznych, umożliwiającego rozwiązywanie problemów technologicznych.

Świadczenie usług <b>bez szkody dla środowiska</b>

Wierzymy, że zdrowe środowisko jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania społeczności, naszych pracowników i działalności biznesowej, a także stanowi fundament dla rozwoju zrównoważonej i silnej gospodarki.

Skuteczny system umożliwia GT wykonanie projektów sejsmicznych w sposób przyjazny i nieszkodliwy dla środowiska w zróżnicowanych warunkach, w obszarach środowiskowo wrażliwych, zawsze w zgodzie z regulacjami prawnymi i decyzjami środowiskowymi.

W GT, stawiamy sobie konkretne cele w zakresie doskonalenia naszej działalności prośrodowiskowej, tak aby realizować deklaracje wyrażone w Polityce Ochrony Środowiska.

Szczególna waga dotyczy:

 • Precyzyjnej identyfikacji aspektów środowiskowych i odpowiedniego planowania operacyjnego
 • Bliskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi władzą lokalną
 • Stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, takie jak stosowanie olejów biodegradowalnych, możliwe wykorzystanie bezprzewodowego sprzętu sejsmicznego, itp.
 • Poszerzania świadomości i wiedzy pracowników obszarze kwestii środowiskowych
 • Wdrażania odpowiedzialnych społecznie procedur np. odpowiedniego zarządzania odpadami, optymalne zarządzanie podróżami zapewniające niepozostawianie śladu po wykonywanych pracach i możliwość monitoringu środowiskowego.

Tam, gdzie to możliwe, zgodnie z ideą odpowiedzialnego biznesu, staramy się łączyć działania proekologiczne z działaniami prośrodowiskowymi. W ten nurt wpisuje się poszerzenie zakresu działalności firmy o segment specjalistycznych badań geofizycznych (geoinżynieryjnych) na potrzeby badań geotermalnych i lokalizacji podziemnych zbiorników dla celów magazynowania gazu ziemnego i CO2.

Downloads