Świadczenie usług bez szkody dla środowiska

Świadczenie usług <b>bez szkody dla środowiska</b>

Wierzymy, że zdrowe środowisko jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania społeczności, naszych pracowników i działalności biznesowej, a także stanowi fundament dla rozwoju zrównoważonej i silnej gospodarki.

Skuteczny system umożliwia GT wykonanie projektów sejsmicznych w sposób przyjazny i nieszkodliwy dla środowiska w zróżnicowanych warunkach, w obszarach środowiskowo wrażliwych, zawsze w zgodzie z regulacjami prawnymi i decyzjami środowiskowymi.

W GT, stawiamy sobie konkretne cele w zakresie doskonalenia naszej działalności prośrodowiskowej, tak aby realizować deklaracje wyrażone w Polityce Ochrony Środowiska.

Szczególna waga dotyczy:

  • Precyzyjnej identyfikacji aspektów środowiskowych i odpowiedniego planowania operacyjnego
  • Bliskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi władzą lokalną
  • Stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, takie jak stosowanie olejów biodegradowalnych, możliwe wykorzystanie bezprzewodowego sprzętu sejsmicznego, itp.
  • Poszerzania świadomości i wiedzy pracowników obszarze kwestii środowiskowych
  • Wdrażania odpowiedzialnych społecznie procedur np. odpowiedniego zarządzania odpadami, optymalne zarządzanie podróżami zapewniające niepozostawianie śladu po wykonywanych pracach i możliwość monitoringu środowiskowego.

Tam, gdzie to możliwe, zgodnie z ideą odpowiedzialnego biznesu, staramy się łączyć działania proekologiczne z działaniami prośrodowiskowymi. W ten nurt wpisuje się poszerzenie zakresu działalności firmy o segment specjalistycznych badań geofizycznych (geoinżynieryjnych) na potrzeby badań geotermalnych i lokalizacji podziemnych zbiorników dla celów magazynowania gazu ziemnego i CO2.