Sejsmiczne prace polowe

<b>Sejsmiczne</b> prace polowe

Geofizyka Toruń (GT) wykonuje usługi z zakresu akwizycji danych sejsmicznych w kraju i za granicą w każdych warunkach terenowych. 50-letnie doświadczenie, profesjonalna kadra i nowoczesne technologie gwarantują efektywną realizację zadań poszukiwawczych, dedykowanych konwencjonalnym i niekonwencjonalnym złożom ropy naftowej i gazu ziemnego, złożom wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitorowaniu naturalnych zbiorników podziemnych.

GT oferuje nowoczesne i dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania, które zapewniają efektywność badań i wysoką jakość uzyskanych danych sejsmicznych, minimalizując ryzyko poszukiwawcze. Stosowanie najnowocześniejszych technologii sejsmicznych w połączeniu z doświadczoną i gotową na wyzwania kadrą gwarantuje, że sejsmiczne prace polowe są prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów lokalnych społeczności.

Zakres oferowanych sejsmicznych prac polowych:

 • Projektowanie zdjęć sejsmicznych
 • Pozyskiwanie praw wstępu
 • Prace geodezyjne z wykorzystaniem GIS
 • Akwizycja danych sejsmicznych 2D, 3D i 3C z użyciem wibratorów, materiałów wybuchowych i air-gunów
 • Kontrola jakości i wstępne przetwarzanie danych

seismic_data_aquisition_02

Obszary aktywności:

Obszary <b>chronione</b>

GT oferuje bezinwazyjne usługi geofizyczne, umożliwiające realizację zadań poszukiwawczych na różnorodnych obszarach chronionych. Minimalizujemy oddziaływanie naszych badań na środowisko naturalne poprzez:

 • dostosowanie harmonogramu sejsmicznych prac polowych do ograniczeń środowiskowych
 • prowadzenie prac przy  współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, zarówno na etapie planowania prac, jak i ich realizacji
 • stosowanie wytycznych zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko
 • prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym
 • szkolenia pracowników z zakresu pracy w pobliżu biotopów i innych obszarów wrażliwych środowiskowo
 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł wzbudzania w przypadku terenów o ograniczonym dostępie dla ciężkiego sprzętu
 • stosowanie systemu geodezji inercyjnej na obszarach leśnych
Obszary <b>pustynne</b>

GT posiada potencjał technologiczny, kadrowy i niezbędną wiedzę, pozwalające wykonywać sejsmiczne prace polowe na obszarach pustynnych. Niezależnie od stopnia złożoności zadań poszukiwawczych oraz trudności terenowych, zapewniamy wysokiej jakości dane i precyzyjne obrazowanie sejsmiczne dzięki:

 • doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji dotychczasowych projektów pustynnych
 • zastosowaniu najnowocześniejszych technologii dedykowanych dla zdjęć na obszarach pustynnych (Slip sweep , ISS, itp.)
 • poszanowaniu wartości kulturowych zróżnicowanych społeczności lokalnych
 • praktykom HSE ukierunkowanym na różnorodne zagrożenia występujące w warunkach pustynnych
 • programom szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa pracy lokalnych podwykonawców
Obszary <b>zurbanizowane i rolnicze</b>

GT posiada nowoczesne technologie, doświadczenie i efektywne procedury dla wykonywania badań na obszarach zurbanizowanych i rolniczych. Nodalny system bezprzewodowy Innoseis – TremorNet umożliwia skuteczne wykonywanie badań sejsmicznych w warunkach rosnących wymogów środowiskowych, społecznych i bezpieczeństwa pracy. Pozwala on również na dotarcie, w aspekcie możliwości rejestracji danych sejsmicznych, do wielu miejsc, dotychczas dla badań niedostępnych. Rozwiązania GT pozwalają na pozyskanie wysokiej jakości danych sejsmicznych  przy jednoczesnym zachowaniu wysokich  standardów bezpieczeństwa pracy, wzorowych relacjach z lokalnymi społecznościami i administracją oraz utrzymaniu dobrego wizerunku zleceniodawcy m.in. poprzez:

 • prowadzenie skoordynowanej kampanii informacyjnej, tak przed, jak i w trakcie prac badawczych, w celu uzyskania zaufania lokalnej społeczności
 • zastosowanie sprzętu bezprzewodowego minimalizującego wpływ badań na codzienne życie mieszkańców
 • zastosowanie bezprzewodowych systemów nodalnych 
 • dostosowanie parametrów wzbudzania oraz wibratorów do otaczającej infrastruktury, a także zastosowanie alternatywnych źródeł wzbudzania: mini wibratora oraz tupaka
 • monitorowanie drgań (badania PPV) 
 • stosowanie systemu monitorowania pojazdów dla zminimalizowania zagrożeń związanych
  z transportem drogowym
Strefy <b>przejściowe</b>

GT oferuje sejsmiczne prace polowe na obszarach stref przejściowych. Odpowiednio dobrane komponenty technologii sejsmicznej w postaci wibratorowych i dynamitowych źródeł wzbudzania, szerokiej gamy urządzeń wiertniczych, działek powietrznych, hydrofonów, geofonów błotnych i lądowych, jak również bezprzewodowe systemy transmisji danych, pozwalają na uzyskanie spójnego odwzorowania sejsmicznego zarówno na obszarach lądowych, jak i akwenach wodnych. Nasze rozwiązania technologiczne dla stref przejściowych  dedykowane są dla:

 • jezior i rzek zlokalizowanych na obszarze zdjęcia sejsmicznego
 • obszarów delt rzecznych
 • płytkich fiordów i mielizn
 • obszarów zalewowych

Technologia

Wibrosejsy

 • Sercel Nomad 65
 • INOVA AHV
 • IVI HEMI 60
 • IVI ATS
 • IVI HEMI 50
 • INOVA UNIVIB

Pozostały sprzęt

 • Szeroka gama sprzętu wiertniczego obejmująca: wiertnice montowane na pojazdach 6x6, traktorach i samochodach pick -up oraz wiertnice przenośne
 • Kafary
 • Air-guny

Systemy rejestracji danych

 • Sercel 428 XL
 • Sercel 408 UL
 • Sercel UNITE (bezprzewodowy)
 • Innoseis TremorNet (Nodalny system bezprzewodowy)