Obszary zurbanizowane i rolnicze

Obszary <b>zurbanizowane i rolnicze</b>

GT posiada nowoczesne technologie, doświadczenie i efektywne procedury dla wykonywania akwizycji danych sejsmicznych na obszarach zurbanizowanych i rolniczych. Nodalny system bezprzewodowy INOVA QUANTUM / Tremornet umożliwia skuteczne wykonywanie badań sejsmicznych w warunkach rosnących wymogów środowiskowych, społecznych i bezpieczeństwa pracy. Pozwala on również na dotarcie, w aspekcie możliwości rejestracji danych sejsmicznych, do wielu miejsc, dotychczas dla badań niedostępnych. Rozwiązania GT pozwalają na pozyskanie wysokiej jakości danych sejsmicznych  przy jednoczesnym zachowaniu wysokich  standardów bezpieczeństwa pracy, wzorowych relacjach z lokalnymi społecznościami i administracją oraz utrzymaniu dobrego wizerunku zleceniodawcy m.in. poprzez:

  • prowadzenie skoordynowanej kampanii informacyjnej, tak przed, jak i w trakcie prac badawczych, w celu uzyskania zaufania lokalnej społeczności
  • zastosowanie sprzętu bezprzewodowego minimalizującego wpływ badań na codzienne życie mieszkańców
  • zastosowanie bezprzewodowych systemów nodalnych 
  • dostosowanie parametrów wzbudzania oraz wibratorów do otaczającej infrastruktury, a także zastosowanie alternatywnych źródeł wzbudzania: mini wibratora oraz tupaka
  • monitorowanie drgań (badania PPV) 
  • stosowanie systemu monitorowania pojazdów dla zminimalizowania zagrożeń związanych
    z transportem drogowym