Usługi geologiczno-wiertnicze

Usługi <b>geologiczno-wiertnicze</b>

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń od 1978 roku świadczy szeroki zakres usług z zakresu prac wiertniczych, hydrogeologicznych i geologicznych na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu wydobywczego, budownictwa oraz ośrodków naukowo-badawczych. Kierownictwo Ośrodka sprawuje Kierownik Ruchu Zakładu.

Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie geologii i wiertnictwa, posiadających niezbędne uprawnienia do projektowania, dokumentowania oraz dozorowania robót geologicznych gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę złożonych projektów wiertniczych. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia geologiczne do projektowania i dokumentowania oraz kierowania pracami geologicznymi w kat. V, a także uprawnienia do dozorowania, jak i wykonywania robót geologicznych (wyższy dozór geologiczny).

Zasoby sprzętowe Ośrodka Geologiczno-Wiertniczego i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń obejmują bogate zaplecze techniczne oraz specjalistyczne urządzenia wiertnicze wiodących producentów zagranicznych przystosowane do prac w trudnych warunkach terenowych. Prace wiertnicze są realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Koncentrujemy się na świadczeniu usług w sposób odpowiedzialny, aby w pełni spełnić oczekiwania klientów oraz zapewnić pracownikom i podwykonawcom bezpieczne warunki pracy. Realizujemy te cele z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów społeczności lokalnych. Niespełna cztery dekady obecności na rynku usług geologiczno-wiertniczych zaowocowały współpracą z wiodącymi podmiotami, m.in.:  

 • KGHM Polska Miedź (montaż czujników ciśnienia porowego, inklinometrów, m in. z czujnikami światłowodowymi, pobór próbek NNS w tym metodą push-gel)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu (otwory rozpoznawcze na złożu węgla brunatnego do głębokości 500 m, montaż inklinometrów)
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów (bariera studni odwodnieniowych wierconych na lewy obieg płuczki)
 • PAK Górnictwo Konin (otwory rozpoznawcze dla potrzeb opracowania dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego)
 • PIG – PIB Warszawa (otwory kartograficzne dla potrzeb opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski)
 • Związek Gmin Wyspy Wolin (otwory studzienne dla potrzeb dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie Kodrąbka (13 otworów studziennych, zasoby Q=420 m3/h) i Kołczewka (6 otworów studziennych, zasoby Q=204 m3/h). Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
 • Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica (otwory rozpoznawcze dla opracowania dokumentacji geologicznej złoża piasków szklarskich)
 • SITA Polska (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu i remediacji wód podziemnych)
 • Lafarge Cement (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu wód w rejonie kamieniołomu wapieni)

Zakres usług:

w zakresie projektowania wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych dla ujęć wód podziemnych, dla monitoringu wód podziemnych, dla zabudowy pomp ciepła,
 • projekty geologiczno-techniczne, określające konstrukcję, zabudowę oraz ewentualną likwidację otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych, badawczych, hydrogeologicznych (ujęcia wód, piezometry) i geotechnicznych,

 

w zakresie dokumentowania:

 • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, dokumentacje hydrogeologiczne otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów),
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych,
 • powykonawcze dokumentacje geologiczne.

Projektujemy i wykonujemy otwory dedykowane dla zabudowy pomp ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • opracowanie projektu robót geologicznych
 • wykonanie otworu
 • zapuszczanie pionowych wymienników ciepła
 • opracowanie dokumentacji geologicznej

Innym aspektem działalności GT są wiercenia otworów umożliwiających przeprowadzenie kompleksowego monitoringu geotechnicznego. W tym zakresie wykonujemy otwory techniczne pod zabudowę:

 • inklinometrów (pomiary przemieszczeń gruntu)
 • piezometrów strunowych (pomiary poziomu i ciśnienia wody porowej)
 • głębokich uziomów anodowych (ochrona katodowa gazociągów)
 • dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów)

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania, wykonywania, monitorowania oraz dokumentowania prac hydrogeologicznych dla poszukiwania i rozpoznania wód podziemnych, a także określenia ich zasobów i jakości.

 

Zakres usług obejmuje:

 • projektowanie, wykonanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych, otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów)
 • pompowanie oczyszczające, pomiarowe pojedyncze i zespołowe
 • pobór prób gruntu i wód do badań fizyko‑chemicznych
 • likwidacja studni i piezometrów
 • wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych

Świadczymy kompleksowe usługi na potrzeby poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż surowców:

 • skalnych (bazalty, granity, wapienie, piaskowce)
 • hutniczych (rudy cynku i ołowiu, miedzi, żelaza)
 • energetycznych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, torfy)
 • ceramicznych (skalenie, kwarcyty, kaolin, piaski szklarskie)
 • chemicznych (sól, siarka, fosforyt)


Zakres usług obejmuje:

 • przygotowanie planu ruchu zakładu górniczego
 • wykonanie otworów pełnordzeniowych na złożu
 • pobieranie prób NNS
 • wykonanie otworów hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż
 • likwidacja otworów włączając sporządzenie projektu technicznego likwidacji

Realizuje otwory wiertnicze na potrzeby rozpoznania stanu sozologicznego podłoża gruntowo-wodnego, w tym:

 • otwory odgazowujące składowiska odpadów
 • kartowanie sozologiczne
 • wiercenie otworów dla potrzeb prac remediacyjnych ośrodka gruntowo-wodnego
 • otwory obserwacyjne dla potrzeb monitoringu zanieczyszczeń wód

Technologia

Zasoby sprzętowe:

 • H61S2 – Wamet
  urządzenie hydrauliczne na prawy i lewy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Delta Base 550
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Wellco Drill 200 (WD 200)
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 200 m
 • URB-2,5A
  urządzenie mechaniczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 300 m
 • WH-015
  urządzenie hydrauliczne do wierceń obrotowych na sucho do głębokości 30 m
 • H3 – urządzenie hydrauliczne przystosowane do wierceń kierunkowych

Specyfikacja techniczna:

 • Wiercenia metodą obrotową na płuczkę (prawy lub lewy obieg płuczki) lub na sucho
 • Wiercenia obrotowe na sucho
 • Wiercenia udarowe metodą dolnych młotków wgłębnych
 • Wiercenia kierunkowe
 • Sondowania typu WH
 • Pobór prób NNS (próbniki Nesgi’ego, Osterberga, Archway)
 • Zakres głębokościowy wierceń: do 500 m
 • Średnice otworów:
  – wiercenia rdzeniowane:
  75,8-151 mm
  – wiercenia bezrdzeniowe:
  76,2-750 mm