Jako firma z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w niemal każdym zakątku świata, GT angażuje się we wspieranie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako rozwój gospodarczy i społeczny związany z ochroną środowiska, a także dostrzega potrzebę zapewnienia różnorodnych możliwości doskonalenia rozwój społeczeństwa.

Geofizyka Toruń to firma, której strategią jest odpowiedzialny biznes zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że Spółka może nie tylko tworzyć wartość dla właścicieli, ale także być liderem pozytywnie wpływającym na środowisko naturalne i społeczeństwo.

System Zarządzania QHSE

Nasze usługi realizujemy w pełnej zgodności z indywidualnymi celami, oczekiwaniami i wymaganiami QHSE każdego Klienta oraz zgodnie ze standardami branżowymi (IOGP/EnerGeo Alliance) HSE, zapewniając bezpieczną i wydajną pracę.

Posiadamy międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu różnymi zagrożeniami związanymi z różnymi warunkami terenowymi i klimatycznymi, potrzebami i wyzwaniami operacyjnymi, aspektami wielokulturowymi.

Kładziemy nacisk na szczegółową ocenę ryzyka BHP i odpowiednie planowanie pracy oraz zaangażowane na co dzień wspólne zarządzanie BHP i operacyjnym.

Widoczne proaktywne podejście i kultura ciągłego doskonalenia pozwalają nam wyznaczać cele i kompleksowe rozwiązania minimalizujące ryzyko incydentów, poprawiające standardy pracy i angażujące wszystkich pracowników, ponieważ wierzymy, że bezpieczeństwo i jakość prac zaczyna się od każdego z nas w naszej „Misji Zero” – dążenie do bezwypadkowego miejsca pracy i doskonałości QHSE.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Nagrody

Safe and Successful Completion of the 2010-11 Poland 3D Seismic Campaign
President's recognition for Accomplishments in Safety and Environment 2014
In recognition of outstanding performance throughout the 2-D and 3-D Seismic acquisition campaign
Successful Completion of Onshore Block RSF-5 (Ondwe) 3D Seismic acquisition
Safe and Successful Completion of the 2010-11 Poland 3D Seismic Campaign
Dążenie do satysfakcji klienta przez wysoką jakość usług

Kultura GT oparta na odpowiedzialności, profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu skutkuje zaangażowaniem pracowników w spełnianie oczekiwań klientów. Poświęcamy specjalną uwagę bezpośredniej i skutecznej komunikacji z każdym klientem w celu zapewnienia najlepszego zrozumienia potrzeb na każdy etapie świadczenia usług przez GT. Gromadzimy informacje zwrotne od klientów i wyciąga wnioski z poprzednich projektów, aby optymalizować poziom jakości usług. GT kładzie szczególny nacisk na szkolenia i kwalifikacje pracowników oraz jakość wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania czego dowodem są tworzone długofalowe programy szkoleniowe i plany inwestycyjne. Warte podkreślenia jest zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie celów w obszarze jakości, czego przykładem jest tworzenie unikatowego, niedostępnego na rynku, oprogramowania z zakresu przetwarzania danych sejsmicznych, umożliwiającego rozwiązywanie problemów technologicznych.

Cel – bezwypadkowe projekty

Zapobieganie urazom i chorobom zawodowym jest najwyższym priorytetem codziennej pracy GT. Nasze podejście do bezpieczeństwa pracy jest wyrażone w celu: dążenie do zero zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

Cel jest osiągany poprzez:

  • Nieustanną identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka
  • Dogłębne dochodzenie powypadkowe i zdarzeń „o mało co” i wdrożenie środków zapobiegawczych
  • Odpowiednie planowanie HSE np. zakres kompetencji HSE, instrukcje pracy, zarządzanie transportem i podróżami, audyty & inspekcje, przygotowanie w zakresie działań awaryjnych
  • Świadome i bezkompromisowe wdrożenie przygotowanych planów HSE

Wierzymy, że prawdziwe przywództwo i osobiste zaangażowanie w codzienne obowiązki najwyższego kierownictwa poparte wizytami w jednostkach terenowych jest kluczem do sukcesu dla prac wolnych od zdarzeń wypadkowych.

Kluczowe dla tworzenia kultury bezpieczeństwa jest zaangażowanie wszystkich pracowników GT, wzmacniane przez:

  • Realizację kampanii Misja Zero, uwzględniającej Zasady Ratujące Życie
  • Rozwój świadomości HSE poprzez: szkolenia HSE (np. BBS) i regularne spotkanie HSE
  • Wdrażanie najnowszych narzędzi z obszaru HR i HSE: np. Program motywacyjne, system raportowania pozytywnych obserwacji, niebezpiecznych warunków I niebezpiecznych zdarzeń, konkursy HSE
  • Program Pierwszej Pomocy
  • Wielokierunkowa otwarta komunikacja: spotkania, ostrzeżenia o zagrożeniu, plakaty, ulotki informacyjne, itp.

Naszą podstawową zasadą pracy jest odpowiedzialność każdego pracownika za bezpieczeństwo własne oraz współpracowników. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Polityka STOP Work, która gwarantuje każdemu pracownikowi, również pracownikowi podwykonawcy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Pracownicy Spółki wpierani są w bezpiecznym wykonywaniu pracy przez profesjonalny zespół Inspektorów ds. HSE legitymujących się bogatym doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi (studia BHP, certyfikaty NEBOSH).

Świadczenie usług bez szkody dla środowiska

Wierzymy, że zdrowe środowisko jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania społeczności, naszych pracowników i działalności biznesowej, a także stanowi fundament dla rozwoju zrównoważonej i silnej gospodarki.

Skuteczny system umożliwia GT wykonanie projektów sejsmicznych w sposób przyjazny i nieszkodliwy dla środowiska w zróżnicowanych warunkach, w obszarach środowiskowo wrażliwych, zawsze w zgodzie z regulacjami prawnymi i decyzjami środowiskowymi.

W GT, stawiamy sobie konkretne cele w zakresie doskonalenia naszej działalności prośrodowiskowej, tak aby realizować deklaracje wyrażone w Polityce Ochrony Środowiska.

Szczególna waga dotyczy:

Tam, gdzie to możliwe, zgodnie z ideą odpowiedzialnego biznesu, staramy się łączyć działania proekologiczne z działaniami prośrodowiskowymi. W ten nurt wpisuje się poszerzenie zakresu działalności firmy o segment specjalistycznych badań geofizycznych (geoinżynieryjnych) na potrzeby badań geotermalnych i lokalizacji podziemnych zbiorników.