Polityka prywatności

1. DEFINICJE

 1. Administrator (także: ADO) – administrator danych osobowych, tj. Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym także wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Inspektor Ochrony Danych (także: IOD) – osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych, powołana przez Administratora.
 4. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzany.
 5. Operator Witryny internetowej (także: Operator) – Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń.
 6. Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Osoba, której dane dotyczą (także: podmiot danych) – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
 8. Państwo trzecie – państwo spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny Internetowej; mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 10. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 11. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny czynników osobowych Użytkownika.
 12. Przetwarzanie danych osobowych (także: przetwarzanie danych) – operacja wykonywana na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, do której zalicza się zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 13. PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. RODO – Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny internetowej.
 16. Witryna internetowa – witryna internetowa Administratora, która jest dostępna pod adresem: https://www.geofizyka.pl/.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i obowiązującymi zasadami oraz z uwzględnieniem wytycznych organów nadzorczych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych poprzez w szczególności informowaniu o przetwarzaniu danych w momencie ich pozyskiwania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 3. Administrator dba o to, aby dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, albo przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Administrator umożliwia dostęp do informacji o przetwarzaniu danych osobom, których dane dotyczą.
 5. W przypadku, gdyby pomimo środków bezpieczeństwa, nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych, Administrator będzie postępował w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3. ZAKRES STOSOWANIA

 1. Politykę stosuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z ich wizytami w Witrynie internetowej, a także do wykorzystywania plików cookies wobec Użytkowników.
 2. Polityka ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników. Korzystanie z witryny będzie możliwe jedynie po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z Polityką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Witryny internetowej.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  1. parametrów połączenia (oznaczenia czasu, adres IP).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługa formularza kontaktowego;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgoda użytkownika;
  2. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego, udzielaniu odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego, a także dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Administratora.
 5. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres … oraz przez okres dłuższy, wynikający z przepisów prawa lub niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami, jeśli będzie wynikał z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. PLIKI COOKIES

 1. Na Witrynie internetowej wykorzystywane są Pliki cookies w celach:
  1. prawidłowego jej funkcjonowania;
  2. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Witryny internetowej;
  3. dopasowania Witryny Internetowej do potrzeb Użytkowników;
  4. analitycznych;
 2. Wśród Plików cookies, które mogą być wykorzystywane na Witrynie internetowej, wyróżnia się:
  1. cookies sesyjne, przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki;
  2. cookies stałe, tzw. cookies śledzące, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, zależny od ustawień przeglądarki Użytkownika;
  3. cookies podmiotów trzecich, z których usług korzysta Operator.
 3. Operator witryny internetowej będzie zapisywał i uzyskiwał dostęp do informacji cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.) w wymienionych w pkt 1.1. celach.
 4. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez … . Operator witryny internetowej nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu Plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Plików cookies we własnej przeglądarce.
 6. Użytkownik może wyłączyć Pliki cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Użytkownik może również usunąć istniejące Pliki cookies z urządzenia, z którego korzysta, za pomocą funkcji w swojej przeglądarce lub za pomocą innych narzędzi. Dokonanie takich zmian może jednak wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu z Witryny internetowej.
 7. Instrukcje konfigurowania ustawień Plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć pod adresami:
  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usewka-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwa-ciasteczek&redirectlocale=pl;
  3. Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc;
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usewka-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9 -2a946a29ae09;
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/;
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

6. KONTAKT

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@geofizyka.pl.
 2. W zakresie korzystania z Witryny internetowej i wykorzystywanych na niej Plikach cookies należy kontaktować się z wyznaczonymi przez Operatora pracownikami poprzez adres kontaktowy e-mail na stronie www.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieznajomość zasad i reguł Polityki nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz w związku z wykorzystywaniem w Witrynie internetowej Plików Cookies.
 2. Polityka aktualizowana jest przez Administratora na wniosek Inspektora Ochrony Danych w każdym czasie.
 3. Polityka udostępniana jest udostępniana na stronie w Witrynie internetowej pod adresem: www.geofizyka.pl