Nasze rozwiązania

Sejsmika nowej generacji

Pozyskiwane przez nas dane z użyciem sejsmiki nowej generacji charakteryzują się większym próbkowaniem przestrzennym oraz lepszym rozkładem offsetów i azymutów. Wymagania akwizycji dla trudnych operacyjnie obszarów mogą spełnić tylko autonomiczne systemy nodalne, które charakteryzują się niską wagą, długą żywotnością baterii i dużą pamięcią wewnętrzną .

Ponadto duża liczba rejestrowanych danych implikuje zmianę filozofii oceny jakości w kierunku statystyki, a nie nadmiernej dbałości o jakość pojedynczego zapisu.

Nasza sejsmika nowej generacji oparta na nodach pozwala:

  • Zmniejszyć ryzyko związane z pozyskiwaniem pozwoleń na wstęp
  • Realizować prace badawcze w miejscach dotychczas trudno lub niedostępnych dla kablowych systemów sejsmicznych
  • Zwiększyć gęstość tras i próbkowanie przestrzenne pozyskiwanych danych
  • Zwiększyć produktywność w trakcie akwizycji danych sejsmicznych
  • Zminimalizować liczbę ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i poprawić bezpieczeństwo pracy

Projektowanie i planowanie zdjęć sejsmicznych

Doświadczony zespół geofizyków GT realizuje wieloetapowe projektowanie i planowanie zdjęć sejsmicznych odpowiadające celom geologicznym klientów.

Rozpoczynamy od modelowania sejsmiczno-geologicznego i trasowania promieni, aby wybrać optymalne próbkowanie przestrzenne, offsety i aperturę migracyjną. Następnie wykonujemy analizę wpływu różnych geometrii pomiarowych na finalną jakość danych sejsmicznych. Wszystkie opcje są oceniane w oparciu o kryteria optymalnych kosztów i najlepszej apertury migracyjnej oraz szeregu atrybutów sejsmicznych.

Na etapie końcowym wybrana geometria zdjęcia sejsmicznego przechodzi stadium wykonalności i jest dopasowywana do warunków terenowych. Równocześnie implementujemy dane z raportów rozpoznania terenowego i lokalizację punktów zastępczych dla poprawy dystrybucji atrybutów w strefach wyłączonych.

W projektowaniu uwzględniamy zalety nodalnego systemu akwizycji danych sejsmicznych oferując gęstsze próbkowanie przestrzenne.

W trakcie całego procesu projektowania bierzemy pod uwagę wymagania przetwarzania danych sejsmicznych, w tym gęstość próbkowania przestrzennego dla optymalnej redukcji szumów, oraz rozkład offsetowo-azymutalny.

Takie podejście pozwala właściwie ocenić wyznania związane z obrazowaniem sejsmicznym wymaganym przez klienta. Projektujemy zdjęcia 2D/3D a także PPS/3C wraz z testami polowymi dla wyboru optymalnych parametrów wzbudzania.

W projektowaniu dopasowujemy się także do wymogów interpretacyjnych dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych takich jak:

  • Interpretacja strukturalna i litofacjalna,
  • AVO lub inwersja Pre-stack
  • Inwersja Post-stack wraz z analizą atrybutów
  • Analiza efektów brzegowych
  • Analiza anizotropii

Pozyskiwanie praw wstępu

Pozyskiwanie praw wstępu jest pierwszym etapem realizacji zdjęcia sejsmicznego, a za razem kluczową fazą, wpływającą na płynność realizacji całego procesu badania. Nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowało wypracowaniem efektywnego systemu pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń zarówno w kraju jak i za granicą.

Dzięki niemu rejestrujemy wysokiej jakości dane sejsmiczne przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, wzorowych relacjach z lokalnymi społecznościami i administracją oraz utrzymaniu dobrego wizerunku zleceniodawcy.

Dla zarzadzania danymi właścicieli i użytkowników gruntów korzystamy z własnego rozwiązania IT . To zaawansowane autorskie narzędzie łączy się z serwerami GT i gromadzi wszelkie informacje dotyczące podpisanych formularzy umów i protokołów. To efektywny sposób na dostęp do bazy danych zawierającej spis nazwisk, adresów, numerów kontaktowych i skatalogowanych nieruchomości.

Dodatkowo narzędzie zawiera informacje o uzyskanych pozwoleniach administracyjnych i decyzjach władz lokalnych oraz zeskanowane dokumenty, dokumentację drogową, koncesje i inne stosowne zapisy. Ponadto stanowi bazę wszystkich sporządzonych protokołów. Wszystkie te informacje można zebrać i przedstawić w postaci liczbowej i graficznej.

Oferujemy także integrację bazy danych ze środowiskiem GIS w celu wizualnej prezentacji i analizy we wszystkich typach systemów informacji geograficznej oraz eksportowanie ich na mapy cyfrowe lub papierowe.

Aplikacja posiada również możliwość powiadamiania interesariuszy za pomocą SMS. Wszystkie te funkcje sprawiają, że ten program jest unikalnym rozwiązaniem na rynku i pozwala nam działać szybciej i dokładniej.

Dział Akwizycji Danych Sejsmicznych realizuje kompleksowe usługi geodezyjne, wykorzystując najnowszej generacji satelitarne odbiorniki geodezyjne Trimble GNSS-RTK, systemy geodezji inercyjnej oraz konwencjonalne rozwiązania.

Dzięki systemowi inercyjnemu nasza wydajność wyróżnia się na obszarach leśnych o słabym zasięgu GPS. Nasz zespół posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju usług geodezyjnych.

Badania strefy małych prędkości

Badanie strefy małych prędkości jest priorytetowym zadaniem w planowaniu i realizacji badań sejsmicznych. Budowa modeli statycznych i modeli małych prędkości ma kluczowe znaczenie w migracji głębokościowej. Do ich budowy wykorzystujemy istniejące dane archiwalne, a następnie projektujemy dodatkową siatkę pomiarów wykonywanych w odwiertach i/lub płytkich refrakcji, tak aby poprawnie odwzorować miąższość i prędkości tej strefy.

Stosujemy 48-kanałowe systemy rejestrujące i różne źródła wzbudzania m.in. spadający ciężar, młot i zapalniki (GPEG -500 oraz PEG 40).