Usługi

Usługi <b>geologiczno-wiertnicze</b>

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń od 1978 roku świadczy szeroki zakres usług z zakresu prac wiertniczych, hydrogeologicznych i geologicznych na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu wydobywczego, budownictwa oraz ośrodków naukowo-badawczych. Kierownictwo Ośrodka sprawuje Kierownik Ruchu Zakładu.

Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie geologii i wiertnictwa, posiadających niezbędne uprawnienia do projektowania, dokumentowania oraz dozorowania robót geologicznych gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę złożonych projektów wiertniczych. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia geologiczne do projektowania i dokumentowania oraz kierowania pracami geologicznymi w kat. V, a także uprawnienia do dozorowania, jak i wykonywania robót geologicznych (wyższy dozór geologiczny).

Zasoby sprzętowe Ośrodka Geologiczno-Wiertniczego i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń obejmują bogate zaplecze techniczne oraz specjalistyczne urządzenia wiertnicze wiodących producentów zagranicznych przystosowane do prac w trudnych warunkach terenowych. Prace wiertnicze są realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Koncentrujemy się na świadczeniu usług w sposób odpowiedzialny, aby w pełni spełnić oczekiwania klientów oraz zapewnić pracownikom i podwykonawcom bezpieczne warunki pracy. Realizujemy te cele z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów społeczności lokalnych. Niespełna cztery dekady obecności na rynku usług geologiczno-wiertniczych zaowocowały współpracą z wiodącymi podmiotami, m.in.:  

 • KGHM Polska Miedź (montaż czujników ciśnienia porowego, inklinometrów, m in. z czujnikami światłowodowymi, pobór próbek NNS w tym metodą push-gel)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu (otwory rozpoznawcze na złożu węgla brunatnego do głębokości 500 m, montaż inklinometrów)
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów (bariera studni odwodnieniowych wierconych na lewy obieg płuczki)
 • PAK Górnictwo Konin (otwory rozpoznawcze dla potrzeb opracowania dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego)
 • PIG – PIB Warszawa (otwory kartograficzne dla potrzeb opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski)
 • Związek Gmin Wyspy Wolin (otwory studzienne dla potrzeb dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie Kodrąbka (13 otworów studziennych, zasoby Q=420 m3/h) i Kołczewka (6 otworów studziennych, zasoby Q=204 m3/h). Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
 • Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica (otwory rozpoznawcze dla opracowania dokumentacji geologicznej złoża piasków szklarskich)
 • SITA Polska (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu i remediacji wód podziemnych)
 • Lafarge Cement (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu wód w rejonie kamieniołomu wapieni)

Zakres usług:

<b>Inżynierskie badania</b> geofizyczne

Oferujemy usługi związane z rozpoznaniem przypowierzchniowej strefy ośrodka geologicznego wymaganymi przy realizacji projektów geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i środowiskowych.

Przypowierzchniowe badania geofizyczne stanowią szybkie i ekonomiczne narzędzie, mogące dostarczyć informacji o rodzajach osadów, morfologii warstw budujących ośrodek, warunkach hydrogeologicznych a także o obecności pogrzebanych obiektów naturalnych lub antropogenicznych, czy zachodzących w ośrodku procesach.  W działalności tej posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Dysponujemy kadrą z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. Posiadając nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie, zapewniamy wykonanie usług na najwyższym poziomie technicznym. Najbardziej efektywnym sposobem uzyskania niezbędnych informacji jest zastosowanie odpowiednio dobranego kompleksu metod geofizycznych.

Naszymi klientami są:

 • Instytuty naukowe
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa budowlane (drogi, koleje, lotniska)
 • Firmy gazownicze i naftowe
 • Ośrodki ochrony środowiska
 • Jednostki samorządowe i administracyjne

Zakres usług:

 • Badania elektromagnetyczne
 • Badania georadarowe
 • Badania magnetyczne
 • Badania gruntu „GEOPROBE”
 • Detekcja podziemnych obiektów metalowych
 • Monitoring migracji zanieczyszczeń
 • Ochrona Katodowa
 • Tomografia elektrooporowa
 • Badania sejsmiczne techniką MASW 
Geofizyka <b>otworowa</b>

Od 50 lat świadczymy usługi z zakresu geofizyki otworowej. Realizujemy specjalistyczne prace na różnych etapach „życia” otworu wiertniczego, od wiercenia przez produkcję aż po likwidację odwiertu. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników posiadających uprawnienia do projektowania, wykonywania i dozorowania prac geologicznych a w szczególności związanych z nimi robót geologicznych również z wykorzystaniem techniki strzałowej.
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów i stosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dostarczamy szczegółowych danych umożliwiających odwzorowanie złoża i występujących tam kopalin, dobór metody udostępnienia do eksploatacji oraz optymalizacji procesu wydobycia.
Ważnym elementem naszej działalności są prace interwencyjne związane z usuwaniem awarii wiertniczych a także oceną stanu technicznego otworu po awarii.

Zakres usług:

<b>Interpretacja pomiarów </b>geofizyki otworowej

Od ponad 40 lat Geofizyka Toruń (GT) świadczy usługi z zakresu interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz wszystkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania standardowych i specjalistycznych prac interpretacyjnych.

Usługi, które wykonujemy pozwalają na precyzyjną charakterystykę ośrodka skalnego w trakcie i po zakończeniu procesu wiercenia. Realizujemy zadania w odwiertach niezarurowanych, zarurowanych i otworach produkcyjnych.

Wiodącą działalnością GT są usługi dla sektora naftowego, związane z poszukiwaniami złóż węglowodorów w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nasze badania związane są również z rozpoznaniem wysadów solnych, złóż węgli, zasobów wód geotermalnych oraz innymi, często niestandardowymi zadaniami. Zapewniamy nowoczesną interpretację badań geofizyki wiertniczej w aktualnie wierconych otworach. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w interpretacji pomiarów archiwalnych. Dbałość o szczegóły na każdym etapie pracy obejmującym skanowanie, cyfrowanie, standaryzację oraz reinterpretację, pozwala na uzyskanie doskonałych wyników. Ważnym elementem naszej działalności jest przygotowywanie do wykorzystania danych geofizyki otworowej w interpretacji badań sejsmicznych. Przyjęte rozwiązania w zakresie interpretacji danych otworowych gwarantują szybką i efektywną usługę.

Zakres usług obejmuje:

 • Analizę litologiczno-złożową
 • Analizę kompleksowego profilowania akustycznego
 • Analizę pomiarów w otworach zarurowanych i produkcyjnych
 • Geologiczną analizę pomiarów imagingowych
 • Korelacje wielootworowe i opracowania regionalne
 • Przetwarzanie i interpretację archiwalnych profilowań geofizycznych
 • Przygotowanie danych geofizyki wiertniczej dla celów sejsmicznych
<b>Sejsmiczne</b> prace polowe

Geofizyka Toruń (GT) wykonuje usługi z zakresu akwizycji danych sejsmicznych w kraju i za granicą w każdych warunkach terenowych. 50-letnie doświadczenie, profesjonalna kadra i nowoczesne technologie gwarantują efektywną realizację zadań poszukiwawczych, dedykowanych konwencjonalnym i niekonwencjonalnym złożom ropy naftowej i gazu ziemnego, złożom wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitorowaniu naturalnych zbiorników podziemnych.

GT oferuje nowoczesne i dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania, które zapewniają efektywność badań i wysoką jakość uzyskanych danych sejsmicznych, minimalizując ryzyko poszukiwawcze. Stosowanie najnowocześniejszych technologii sejsmicznych w połączeniu z doświadczoną i gotową na wyzwania kadrą gwarantuje, że sejsmiczne prace polowe są prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów lokalnych społeczności.

Zakres oferowanych sejsmicznych prac polowych:

 • Projektowanie zdjęć sejsmicznych
 • Pozyskiwanie praw wstępu
 • Prace geodezyjne z wykorzystaniem GIS
 • Akwizycja danych sejsmicznych 2D, 3D i 3C z użyciem wibratorów, materiałów wybuchowych i air-gunów
 • Kontrola jakości i wstępne przetwarzanie danych

seismic_data_aquisition_02

Obszary aktywności:

<b>Interpretacja</b> danych sejsmicznych

Geofizyka Toruń (GT) oferuje usługi w zakresie interpretacji geofizycznej i geologicznej danych sejsmicznych i otworowych. Nasze długoletnie doświadczenie wsparte najnowocześniejszą technologią, umożliwia profesjonalne realizowanie projektów poszukiwawczych w oparciu o powierzchniowe dane sejsmiczne 2D i 3D oraz dane otworowe PPS. Zastosowanie różnorodnych, specjalistycznych narzędzi interpretacyjnych pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych zadań w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.
W dorobku zespołu interpretacyjnego znajdują się projekty dotyczące różnych rejonów i formacji geologicznych w Polsce i za granicą.
Od ponad 40 lat działamy na monoklinie przedsudeckiej i na Pomorzu, gdzie prowadzimy rozpoznanie cechsztyńskich formacji węglanowych oraz podścielających je klastycznych utworów czerwonego spągowca i młodszego paleozoiku. Zrealizowaliśmy również szereg projektów poszukiwawczych w rejonie lubelskim oraz w zapadlisku przedkarpackim.
W ostatnich kilku latach zinterpretowaliśmy większość zdjęć sejsmicznych 3D, zlokalizowanych na obszarze platformowym w północnej Polsce, których celem było poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w łupkach sylurskich.
Oprócz rynku krajowego, świadczymy również usługi na rynkach zagranicznych m.in. w Europie (np.: Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Węgry), Afryce Północnej (Egipt, Libia, Algieria) i na subkontynencie indyjskim (Rajastan, Gujarat).

Podstawowy zakres oferowanych prac interpretacyjnych:

 • Jakościowa i ilościowa ocena przetworzonych danych sejsmicznych pod kątem możliwości wykonania projektowanych zadań interpretacyjnych.
 • Wszechstronna interpretacja geologiczna wolumenów sejsmicznych 2D i 3D, konstrukcja modeli strukturalnych.
 • Tworzenie modeli prędkościowych ośrodka geologicznego oraz konwersja czasowo – głębokościowa danych sejsmicznych.
 • Konstrukcja map czasowych i głębokościowych.
 • Wykonywanie modelowania sejsmicznego (1D i 2D).
 • Wykonywanie inwersji Prestack i Poststack, analiz AVO oraz wieloatrybutowej charakterystyki ośrodka geologicznego.
 • Modelowanie geologiczne, geofizyczne i petrofizyczne formacji zbiornikowych.
 • Opracowywanie analiz basenowych i paleogeograficznych.
 • Szacowanie zasobów węglowodorów i ocena ryzyka geologicznego.
 • Przetwarzanie oraz interpretacja pionowych profilowań sejsmicznych.

Rozwiązania dedykowane dla niekonwencjonalnych złóż węglowodorów:

 • Identyfikacja subsejsmicznych uskoków i spękań na bazie geostatystycznej analizy wolumenów sejsmicznych 3D z wykorzystaniem atrybutów geometrycznych oraz dekompozycji spektralnej.
 • Analiza anizotropii – określenie intensywności oraz azymutu anizotropii przy użyciu danych sejsmicznych i otworowych (AVO, AVAZ, inwersja sejsmiczna).
 • Ocena zmienności parametrów geomechanicznych ośrodka skalnego.

seismic_data_interpretation_02

Architektura oprogramowania

 • Landmark DecisionSpace Desktop Software
 • Hampson-Russell Suite
 • IHS Kingdom Advanced & Rock Solid Attributes
 • Landmark SeisWorks 2D & 3D
 • Landmark GeoProbe & SpecDecomp
 • Schlumberger Petrel Platform
 • Landmark Z-MAP Plus
 • Landmark StratWorks, SynTool, LogEdit, OpenVision
 • Landmark PostStack & PowerView
 • EasyCopy Graphic Suite
<b>Przetwarzanie</b> danych sejsmicznych

50 lat naszych doświadczeń współtworzy wysoką jakość usług w zakresie Przetwarzania Danych Sejsmicznych Geofizyki Toruń (GT).  Ugruntowaną  renomę przyniosło nam przetwarzanie danych sejsmicznych lądowych, morskich i stref przejściowych  2D i 3D z kluczowych basenów sedymentacyjnych Europy, Azji, Afryki , Ameryki Środkowej  i Bliskiego Wschodu.

W Ośrodku Przetwarzania Danych Sejsmicznych GT pracuje 60 geofizyków posiadających międzynarodowe doświadczenie zawodowe zawierające się w przedziale od 3 do 40 lat (ze średnim doświadczeniem 12 lat). Znacząca część naszej kadry inżynieryjnej posiada wymagane uprawnienia zawodowe kat. IX. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej naszej kadry w połączeniu z nabytym doświadczaniem i zaawansowaną technologią umożliwiają nam efektywną realizację dużych wolumenowo projektów 2D (rzędu kilku tysięcy km każdy ) i 3D (rzędu 2000 km kw. każdy). 

Jesteśmy cenieni za rozwiązywanie złożonych problemów geofizycznych towarzyszących przetwarzaniu danych sejsmicznych. Doświadczenie naszej kadry jest szczególnie pomocne w przypadku przetwarzania danych lądowych o skomplikowanej geologii strefy przypowierzchniowej  (morfologia polodowcowa, pustynie, strefy przejściowe, bagna i ujścia rzek) i wgłębnej (spąg cechsztynu i horyzonty podcechsztyńskie, przedgórza, rejony wysadów i skomplikowanych sfałdowań, rejony występowania  anomalii prędkościowych w nadkładzie, jak utwory malmu czy wylewy bazaltowe). Naszym klientom oferujemy najbardziej zaawansowaną technologię umożliwiającą wyznaczenie wiarygodnej lokalizacji złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) oraz określenie ich własności zbiornikowych, co jednoznacznie wpływa na zmniejszenie poziomu ryzyka towarzyszącego poszukiwaniom.

Przy realizacji przetwarzania danych sejsmicznych w tak zróżnicowanych warunkach geologicznych oferujemy unikatowe podejście do: