Pomiary w otworach niezarurowanych i zarurowanych

Pozyskiwanie informacji litologiczno-złożowej w otworach zarurowanych

Geofizyka Toruń S.A. oferuje usługę pomiaru i interpretacji profilowania sondą neutronową z wykorzystaniem generatora neutronów o mocy 14,1 MeV (Pulse Neutron-Neutron PNN). W odróżnieniu do większości sond tego typu sonda PNN mierzy strumień neutronów termicznych w wyniku oddziaływania z otaczającą materią poprzez dwa detektory helowe dalekiego i bliskiego zasięgu. Intensywność strumienia neutronów jest zależna od przekroju czynnego formacji, a więc od porowatości oraz medium wypełniającego pory skały.

Z teorii oddziaływania neutronów z materią wiadomo, że neutrony najmocniej oddziaływają z atomami wodoru, dlatego głównym zastosowaniem pomiaru PNN jest ocena występowania węglowodorów w przestrzeni porowej oraz określenie nasycenia wodą złożową badanej formacji. Pomiar PNN można wykonywać przez rury okładzinowe lub wydobywcze i uzyskać informacje o węglowodorach lub wodzie złożowej w bezpośrednim kontakcie rur.

W środowiskach, gdzie zasolenie i porowatość są bardzo niskie, z pomiaru PNN można wydzielić kontakty woda/ropa/gaz. Standardowe sondy typu neutron-gamma zliczają intensywność promieniowania gamma wynikającą z wychwytu neutronów termicznych przez otaczające elementy formacji, więc ich zastosowanie zawodzi w wyżej wymienionych przypadkach.

Na podstawie pomiaru PNN wykonywana jest interpretacja jakościowa za pomocą procedur Gas Index Total (GIT). Idea interpretacji zakłada zgodność jak największej liczby wskaźników obecności gazu w przestrzeni porowej. Przy czterech różnych wskaźnikach gazowych można z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić strefy występowania gazu. Na tej podstawie tworzona jest mapa GIT, przedstawiająca strefy występowania zgazowania w badanym profilu otworu wiertniczego.